โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O-Net

2. กิจกรรมพี่พบน้องแสดเขียว

3. กิจกรรมแนะแนวสัญจร

4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5. กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร

6. พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว

7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์

8. ทำเนียบรุ่น

9. กิจกรรมภาคภูมิใจลูกแสดเขียว

 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

222

บุลคลากร