โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

2. พัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร์

3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

4. จัดอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการแข่งขัน

5. การสอนซ่อมเสริม

6. พัฒนาห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

7. สร้างส่งเสริมและภูมิคุ้มกันการใช้ ICT

8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

222

บุลคลากร