พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

1. พัฒนาเครือข่ายไร้สายภายในโรงเรียน

2. เช่าสัญญานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3. อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์

 

 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

222

บุลคลากร