การใช้งานระบบยืนยันตนเอง(Authen)

ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทุกท่าน งานคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมใหม่เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องมี Username และ Password ในการล็อกอินใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้งานสามารถโหลดแบบฟอร์มการขอใช้งานได้ที่นี้และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมนำส่งกลุ่มงานคอมพิวเตอร์เพื่อกรอกข้อมูลลงระบบให้ครับ
คลิกเพื่อดาวส์โหลดแบบฟอร์มครับ
new

ปิดการแสดงความเห็น

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

222

บุลคลากร